Pharmacon

Daar worden drogisten wijzer van
1.381 uitgereikte diploma's in 2023
70% van de kandidaten slaagt in 1 keer
Erkend door het ministerie van VWS

Pharmacon is als exameninstituut meer dan 75 jaar actief in de drogisterijbranche Onze vakdiploma’s bewijzen dat drogisterij-medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken als het gaat om zelfzorggeneesmiddelen.

We zijn er voor de branche. Voor werknemers, werkgevers en opleiders en dat bewijzen we graag in de praktijk.

Over Pharmacon

Stichting Pharmacon is een onafhankelijk, non-profit exameninstituut voor de vakdiploma’s Assistent-Drogist en Drogist, aangewezen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Beide vakdiploma’s en het basisdiploma Verkoop in de Drogisterij zijn erkend in de cao. Onze diploma’s worden ook erkend door het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven voor het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg. Jaarlijks reiken wij 1.500 tot 2.000 diploma’s uit, die hoog staan aangeschreven in de branche. De kwaliteit van de examens wordt voortdurend gecontroleerd en waar nodig verbeterd, zodat ze blijven aansluiten op de regelgeving én de praktijk. Dat geeft zekerheid.

Onze visie

Deskundig advies over zelfzorggeneesmiddelen draagt bij aan de gezondheid van mensen. En aan een gezonde toekomst voor werkgevers en werknemers in de drogisterijbranche. Daar zet Pharmacon zich dagelijks voor in. Met goede examens en een betrouwbare manier van examineren, werken we mee aan een hoog vaardigheden- en – kennisniveau van drogisterijmedewerkers. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan voorop. Maar service vinden we net zo belangrijk. Onze dienstverlening stemmen we dan ook af op de wensen en behoeften van examenkandidaten, werkgevers en opleiders. Flexibele examinering op meer dan 10 locaties is daar een voorbeeld van. Ook bieden we steeds meer online service. Binnen de gestelde kwaliteitsnormen, doen we er alles aan om de doorloop- en studietijd te verkleinen en de slaagkans te vergroten. Want daar zijn alle partijen bij gebaat.

Onze taken

Aan het afnemen van examens zijn verschillende taken verbonden die Pharmacon uitvoert. Zo dragen we verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de examenreglementen. Ook berust bij Pharmacon de taak om de exameneisen en de toetsmatrijzen vast te stellen. De zorg voor het voorbereiden, organiseren en afnemen van de examens in overeenstemming met de geldende exameneisen, ligt vanzelfsprekend in onze handen. Als examenkandidaten bezwaar maken tegen de examenresultaten, is het onze opdracht dit bezwaar serieus in behandeling te nemen. Met name voor de examencommisie is hier een taak weggelegd. Ook is het aan Pharmacon om het gediplomeerdenbestand te beheren.

Organisatiestructuur

Om vakdiploma’s te mogen afgeven, is een uitstekende borging van de kwaliteit van het werkproces een voorwaarde. Dit is alleen mogelijk in een organisatiestructuur waarin toezicht het uitgangspunt is. Daarom kent Pharmacon twee organen die toezicht houden op de kwaliteit: het Bestuur en de Examencommissie. Voor de praktische uitvoering zorgt het Examenbureau. Pharmacon heeft daarnaast een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het  bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.

Bestuur

In het Bestuur hebben afgevaardigden uit het bedrijfsleven en leden met specifieke expertise zitting. Het Bestuur stelt de eisen van de examens vast en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de examens. Het Bestuur benoemt haar eigen leden.

Examencommissie

De Examencommissie houdt toezicht op de inhoudelijke kwaliteit van de vragenbank en verzorgt de mondelinge examens. Ook doet deze commissie voorstellen aan het Bestuur voor aanpassingen in de exameneisen en de toetsmatrijzen. Leden zijn werkzaam in de praktijk en hebben dus kennis van de actuele markt. Het Bestuur benoemt de leden.

Wetgeving

Zelfzorgmiddelen vallen volgens de Geneesmiddelenwet (2007) in drie categorieën: uitsluitend te koop bij apotheek en drogisterij (UAD), te verkrijgen via vrije verkoop of wel algemene verkoop (AV), en uitsluitend te koop bij de apotheek (UA). Voor de drogist zijn de UAD-middelen het meest van belang. De wet vereist dat de drogist bij de verkoop hiervan verantwoorde zorg levert, met desgewenst advisering door hiervoor opgeleide medewerkers en toezicht op de verkoop. Dit om de risico’s door verkeerd gebruik en misbruik te beperken.

Verantwoorde zorg

De eisen aan de drogisterijbedrijven zijn dat de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen moet gebeuren onder verantwoordelijkheid en toezicht van een gediplomeerd drogist. De drogist of assistent-drogist heeft de plicht klanten in te lichten over de aard en het doel van het middel en de gevolgen en risico’s voor de gezondheid, tenzij de klant zegt geen behoefte te hebben aan advies. Alleen drogisten en assistent-drogisten mogen adviseren over deze zelfzorggeneesmiddelen. In de drogisterij moeten voldoende drogisten en assistent-drogisten deze voorlichting kunnen geven.

Examinering

Examens staan of vallen bij valide vragen. Onze Examencommissie beheert onze vragenbank, die we voortdurend actualiseren op basis van veranderingen in wet- en regelgeving en in het assortiment in de branche. Net als de vragen testen we ook via cases, om te garanderen dat we allround medewerkers diplomeren met kennis van het veilig inzetten van zelfzorgmiddelen. Dankzij ons nauwe contact met de werkvloer, onze investeringen in onderzoek en het regelmatige overleg met opleiders kunnen we examens realiseren die breed gedragen worden en een diploma met waarde opleveren. Pharmacon wordt iedere vijf jaar onderworpen aan externe toetsing, zoals door het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) of een onderwijskundige.

Examenlocaties

Het hele jaar door kunnen cursisten examen doen op meer dan 10 locaties verspreid in het land en op een tijdstip naar keuze, online te boeken via de boekingsportal van Pharmacon. Ook groepsexaminering is mogelijk, bijvoorbeeld in het drogisterijbedrijf. Behalve met meerkeuzevragen toetsen we de praktijkkennis in cases. De examens worden op de computer afgenomen in het bijzijn van toezichthouders. Examenkandidaten moeten zich legitimeren voor het examen. De gegevens worden gecontroleerd met de gegevens die de cursist heeft ingevoerd bij het boeken van het examen. Om de kwaliteit van de examenlocaties te garanderen, vindt er regelmatig onderzoek plaats met mystery guests.

Ondersteuning

Pharmacon biedt examenkandidaten ondersteuning in de vorm van proefexamens. Ook kunnen cursisten inzage aanvragen in het gemaakte examen. In speciale gevallen kan het examen mondeling worden afgenomen.

Stichting Pharmacon Visual